Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

//Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

VollinGo is een club van ons allemaal. De vereniging wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Op een positieve en prettige manier met elkaar omgaan vinden wij belangrijk. VollinGo wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Onze vereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen volleyballen.

Naast de gedragsregels van NOC*NSF heeft het bestuur van VollinGo omgangsregels opgesteld. Deze regels dragen bij aan een open, transparante en veilige sportomgeving. Als een lid ongewenst gedrag ervaart, maar een drempel voelt om dit zelf bespreekbaar te maken, dan kan de vertrouwenscontactpersoon hierin helpen. Ook voor de ouders/verzorgers van een minderjarig lid geldt dat de vertrouwenscontactpersoon beschikbaar is binnen de vereniging.

Mijn naam is Bonnie Rabouw. Ik ben sinds 2019 VCP voor VollinGo. Je kunt bij mij terecht als je een ervaring hebt met ongewenst gedrag en je deze ervaring graag met iemand wilt bespreken. We spreken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Ook kun je bij mij terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging. We kunnen telefonisch contact hebben of we maken een persoonlijke afspraak. Ik ben bereikbaar via vcp@vollingo.nl.

Een vertrouwenscontactpersoon heeft als taak:

  • het bieden van eerste opvang van de melder
  • het in kaart brengen van de ongewenste situatie
  • het bespreken van mogelijke doorverwijzingen/stappen die gezet kunnen worden

De vertrouwenscontactpersoon verricht haar werkzaamheden anoniem en volkomen vertrouwelijk. Als er naar haar mening aanleiding is om maatregelen te nemen, zal zij de situatie bespreken met een vertegenwoordiger van het bestuur. Deze laatste is verantwoordelijk voor het besluit over eventuele maatregelen die genomen moeten worden en de communicatie hierover. Bij seksueel overschrijdend gedrag heeft het bestuur meldplicht aan de Nevobo.

De 8 omgangsregels van VollinGo

Naast de gedragsregels van NOC*NSF heeft het bestuur van VollinGo omgangsregels opgesteld. Deze regels dragen bij aan een open, transparante en veilige sportomgeving. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

1. IK TOON RESPECT
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en ik pest, discrimineer, kleineer of intimideer niet. Ik let op mijn taalgebruik en ik geef iedereen het gevoel dat hij/zij zich vrij kan bewegen. Iedereen telt mee binnen VollinGo.

2. IK BLIJF VAN ANDEREN AF
Ik raak buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn/haar wil aan. Seksuele intimidatie en misbruik worden niet getolereerd.

3. IK MAAK OP GEEN ENKELE WIJZE MISBRUIK VAN MIJN MACHTSPOSITIE
Ik onthoud me van elke vorm van machtsmisbruik.

4. IK BEN EERLIJK EN SPORTIEF
Ik beoefen mijn sport met respect voor mezelf, mijn teamgenoten, mijn tegenstanders en scheidsrechters.

5. IK GA NETJES OM MET DE OMGEVING
Ik maak niets stuk en respecteer ieders eigendommen. Ik laat de kleedkamer netjes achter, ruim de materialen op en ik gooi afval in de afvalbakken.

6. IK RESPECTEER DE PRIVACY VAN MEZELF EN VAN ANDEREN
Ik zet niet zomaar foto’s of andere persoonlijke informatie van anderen online, maar vraag eerst toestemming.

7. IK DRINK GEEN ALCOHOL OP HET VELD OF IN DE KLEEDKAMERS

8. IK HOUD ME AAN DEZE OMGANGSREGELS
Ik lees de reglementen, deze omgangsregels en alle andere afspraken en houd me daar ook aan. Ik help anderen om zich ook aan deze omgangsregels te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

2022-05-30T18:43:55+01:00 26 mei 2022|