Statuten

//Statuten
Statuten 2018-06-01T16:15:31+01:00

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam VollinGo (Volleyballen in Gouda). Zij is gevestigd te Gouda.

Duur

Artikel 2

 1. De vereniging is opgericht te Gouda op 1 Juni 2004 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
 3. Datum opmaak notariële akte 25 mei 2004.

Doel

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

Artikel 4

Zij tracht dit langs wettige weg te bereiken en wel door:

 1. aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
 2. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
 3. het organiseren van wedstrijden;
 4. het behartigen van de belangen van haar leden;
 5. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.

Leden

Artikel 5

 1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden.
 2. Gewone leden zijn zij, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 3. Jeugdleden zijn zij, die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) als zodanig zijn benoemd.
 5. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het leveren van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten.

Artikel 6

 1. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het Bestuur. Het Bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating informeert het Bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid haar beweegredenen. De ALV kan alsnog tot toelating besluiten.
 2. Ereleden kunnen op twee manieren worden benoemd. Of op voordracht van het Bestuur of op voordracht van een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden van de ALV.
 3. Ondersteunend lid wordt men door het schriftelijk aan te melden bij het Bestuur dat over de toelating beslist. De ALV stelt de minimale geldelijke bijdrage vast.
 4. Alle leden worden door de vereniging als lid van de Nederlandse Volleybal Bond aangemeld.

Schorsing

Artikel 7

Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden. Een lid wordt geschorst in geval het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen waarbij het belang van de vereniging in ernstige mate geschaad wordt. De betrokkene wordt per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de schorsing door het Bestuur. Gedurende de schorsing vervallen de rechten, voortvloeiende uit het lidmaatschap.

Artikel 8

De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van schorsing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 19. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt door :
  1. overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid;
  3. opzegging door de vereniging;
  4. ontzetting.
 2. Ozegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de Secretaris. Deze kennisgeving dient twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar als vermeld in artikel 2 in het bezit te zijn van de Secretaris. De opzegging wordt pas geaccepteerd indien het lid aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de door de vereniging ter beschikking gestelde materialen heeft ingeleverd.
 3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de ALV, op voordracht van het Bestuur
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het Bestuur, die de betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit met opgaaf van redenen. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage in het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie.

Geldmiddelen

Artikel 10

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van de gewone leden en jeugdleden en uit de bijdragen van de ondersteunende leden. Voorts uit sponsorinkomsten, activiteiten, erfenissen, legaten, schenkingen, subsidies, exploitatie van de kantine/bar en ten slotte uit andere, toevallige baten.
 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV op voordracht van het Bestuur.
 3. De geldmiddelen van de vereniging mogen niet anders worden aangewend dan in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging, tenzij de ALV anders besluit.

Bestuur

Artikel 11

 1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door de ALV.
 2. De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester worden door de ALV uit alle volwassen leden benoemd en in functie gekozen.
 3. De overige Bestuursleden worden door de ALV uit alle leden benoemd.
 4. De Bestuursleden treden om de twee jaar af, met dien verstande dat de Penningmeester en Secretaris nooit gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 12

 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De Voorzitter tezamen met de Secretaris of de Penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de Penningmeester of bij diens ontstentenis van zijn plaatsvervanger voldoende.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van een onroerende zaak, behoeft het Bestuur de goedkeuring van de ALV.

Algemene Leden Vergaderingen (ALV)

Artikel 13

 1. Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een ALV gehouden. Het Bestuur brengt in deze jaarvergadering zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
 2. Op de agenda van deze ALV zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie, het jaarverslag van het Bestuur en eventueel van enkele commissies.
 3. De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 14 lid 2, brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 4. De kascommissie heeft het recht op inzage van alle door haar gewenste stukken van de vereniging.
 5. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording strekt het Bestuur tot decharge.

Artikel 14

 1. Behalve de in artikel 13 genoemde ALV kan het Bestuur nog een extra ALV bijeenroepen en wel bij voorkeur in de maanden maart of april.
 2. Op de agenda van deze ALV zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie en het benoemen van de Kascommissie.

Artikel 15

 1. Een ALV wordt bijeengeroepen door het Bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld.
 2. Wanneer 1/10 van de stemgerechtigde leden van de vereniging een verzoek indient om een ALV bijeen te roepen, is het Bestuur verplicht dit te doen. Deze vergadering wordt binnen vier weken na het verzoek gehouden. Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek binnen veertien dagen, zullen de personen die om een vergadering verzochten de vergadering zelf bijeen roepen.

Artikel 16

 1. Alle leden hebben toegang tot de ALV.
 2. Alle leden hebben een stem.
 3. Jeugdleden kunnen zich doen vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger.
 4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft. Heeft niemand de meerderheid verkregen, dan wordt er een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij verkozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der stemmen heeft.
 7. Onder stemmen in deze Statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en niet ondertekende stemmen en/of volmachten

Artikel 17

De Voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander Bestuurslid.

Artikel 18

Het Bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Het Bestuur kan deze commissies zo nodig zelf in het leven roepen laten samenstellen en mandateren.

Commissie van Beroep

Artikel 19

In de jaarvergadering benoemt de ALV een Commissie van Beroep, op voordracht van het Bestuur. De commissie zal bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.

Statutenwijziging

Artikel 20

Tot wijziging van de Statuten kan slechts worden besloten door een ALV waar ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wel per volmacht vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 21

Zijn in het artikel 20 genoemde stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 22

 1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde Statuten ten kantore te brengen van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding

Artikel 23

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde ALV ten minste twee derde van de tot stemmen gerechtigde leden zich daarvoor heeft uitgesproken in een vergadering waarin ten minste de helft van de tot stemmen gerechtigden leden aanwezig, dan wel per volmacht vertegenwoordigd, is.
 2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 21, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.
 3. Het Bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor doeleinden die het meest met de doelstelling van de vereniging overeenstemmen.

Slotbepalingen

Artikel 24

 1. De ALV kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het Bestuur, strafprocedures, het instellen van commissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de Statuten of wettelijke bepalingen.
 3. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement vindt op een ALV plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Artikel 25

In gevallen waar de Statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het Bestuur.