Terugblik op de ALV

//Terugblik op de ALV

Terugblik op de ALV

Op 12 oktober hadden we onze jaarlijkse ALV, met best wel een goede opkomst ondanks de gelijktijdige Champions League wedstrijd.
Het bestuur heeft de stand van zaken in de club toegelicht aan de hand van het Algemeen Jaarverslag 2021-2022, en de penningmeester heeft daarna de financiële cijfers en de totstandkoming van de nieuwe contributiebedragen toegelicht. De kascommissie heeft de aanwezigen positief geadviseerd over de jaarcijfers en zodoende kreeg het bestuur decharge van allen op het gevoerde algemene en financiële beleid.
Vervolgens moest er gestemd worden op de bestuursleden. Van Laura, Frank en Jan Willem was hun termijn verstreken en allen zijn herkozen voor een nieuwe termijn. Daarna is Stefan gekozen tot nieuw bestuurslid Technische Zaken, en Linda is gekozen tot nieuw bestuurslid Jeugdzaken. Het bestuur is nu weer op volle sterkte!

Organiseren of consumeren

Na een korte pauze hebben we met de aanwezigen een discussie gevoerd over een trend die in veel clubs zichtbaar is, ook bij VollinGo. Vroeger was het vanzelfsprekend om je als verenigingslid in te zetten voor het organiseren van activiteiten binnen je club. Tegenwoordig lijkt dat naar de achtergrond te verdwijnen en verwachten leden vaker dat er dingen voor ze geregeld worden. Mensen zijn druk met vele andere dingen, men heeft er geen tijd voor, en het sporten wordt eigenlijk geconsumeerd in plaats van georganiseerd. Als er niet genoeg vrijwilligers meer zijn, zullen we mensen moeten inhuren om de juiste dingen gedaan te krijgen. Is het ons dat waard? En wat zou hiervoor dan in aanmerking komen, en wat mag dat dan kosten? Of willen we toch blijven kijken hoe we in de club weer leden kunnen enthousiasmeren en mobiliseren om activiteiten op te pakken?

Dankzij de mix van aanwezigen bij de ALV, jong en oud, lang of kort lid, creatief en betrokken, kwamen er gelukkig leuke en inspirerende ideeën voorbij waar we iets mee kunnen. Vrijwel alle suggesties hadden betrekking op het herstellen en verstevigen van het verenigingsgevoel. Veel aandacht zou moeten uitgaan naar het betrekken van (nieuwe) jeugdleden en hun ouders, om ze te introduceren in het clubleven. Maar ook gewoon weer aandacht besteden aan elkaar door clubavonden te organiseren of wedstrijdverslagen te schrijven en te delen op de website. Het eerste voorbeeld is al binnen!
Dus als we binnenkort een keer bij je aankloppen met de vraag om ergens aan mee te helpen, doe jij dan ook gewoon mee? Ja toch!

Vrijwilligers, jubilarissen en ereleden

Tenslotte hebben we het overzicht van vertrokken en nieuwe vrijwilligers besproken en de vacatures die er nog zijn. Nog tijdens de ALV zijn er al mensen gaan nadenken over een nieuwe rol, bijvoorbeeld in een toernooicommissie…!
We hebben dit seizoen twee jubilarissen. Coen Noorloos uit de dinsdagavond recreantengroep is 25 jaar lid, en Anja de Groot was nog net 40 jaar lid.
Last but not least is er door de aanwezigen een nieuw erelid benoemd. Toen John Stubbe in mei het stokje overdroeg hebben we als bestuur aangekondigd om hem voor te dragen als erelid, als dank voor alles wat hij voor VollinGo heeft betekend. Dit erelidmaatschap is nu door de ALV bekrachtigd. We zullen binnenkort nog even een moment plannen om de bijbehorende versierselen op te spelden.

2022-11-17T18:51:16+01:00 26 oktober 2022|